Lid worden

De NGA is er voor Nederlandse galeries. Professionele galeries die minimaal twee jaar een galerie hebben, minimaal zes beeldende kunsttentoonstellingen per jaar organiseren in een daarvoor uitgeruste ruimte en minimaal drie dagen per week open zijn, kunnen een aanvraag voor het lidmaatschap indienen. Voor professionele galeries die korter dan twee jaar bestaan, is er de mogelijkheid een aspirant-lidmaatschap aan te vragen.

Neem contact met ons op

Nieuws

Nieuws overzicht

Gallery Fair Practice Code

03.07.2023

Op 3 juli om 17:00 uur (CEST) / 11:00 uur (AST) wordt het aanvraagformulier van de regeling Art Fair Internationaal aangepast. Het huidige formulier van deze regeling komt dan te vervallen.

Wat verandert er?

Per juli 2023 geldt een Gallery Fair Practice Code voor galeries die aanvragen bij het Mondriaan Fonds. Samen met de Nederlandse Galerie Associatie (NGA) ontwikkelde het Mondriaan Fonds deze code zodat de positie van de kunstenaar ten opzichte van de galerie verstevigd wordt. Voor galeries die via Art Fair Internationaal een bijdrage willen ontvangen voor een buitenlandse kunstbeurs is de Gallery Fair Practice Code nu een vaste voorwaarde in het aanvraagformulier.

Voor meer informatie: https://www.mondriaanfonds.nl/actueel/nieuws/aanpassing-aanvraagformulier-art-fair-internationaal-per-3-juli/

Gallery Fair Practice Code

De code:

1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.

2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.

3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en adresgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.

4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.

5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).

6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.

7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.

8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie.

9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

*bij de Nederlandse Galerie Associatie kunnen desgewenst echtheidscertificaten worden verkregen